Postup při rezervaci, nápověda

1. Úvod

Zájezd či ubytování si můžete na našich stránkách vybrat přes různé vyhledávače:

  • českých cestovních kanceláří
  • německých a rakouských cestovních kanceláří
  • rezervačních portálů – Booking.com, Interhome, Hüttenpartner a dalších

K dispozici tak máte opravdu širokou nabídku všech možných druhů ubytovacích kapacit.

Stránky jsou nejvíce přizpůsobeny a funkčně navázány na hledání u českých CK.

Pobyty si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u zastupovaného subjektu, včetně případných slev a věrnostních programů. Navíc Vám, jako specializované stránky zaměřené na Rakousko, můžeme přinést několik dalších služeb či výhod. Ty můžete čerpat jako náš klient i tehdy, pokud rezervujete individuálně přes výše zmíněné ubytovací portály (za podmínky identifikace rezervace pod naší CA).

2. Poptávka a výběr

Můžete si vybrat z naší nabídky vyhledáním vhodné kapacity na webu. Eventuálně nám pošlete svou představu emailem, či nám zavolejte.

České CK

Využijte hledacího formuláře v levém sloupci. V detailu hotelu či termínu můžete v záložce Ceník a objednávka vybrat odpovídající počet osob a vyplnit nezávazný poptávkový formulář. Každý zákazník si může vybrat a odeslat neomezené množství poptávek zájezdu.

Zahraniční CK

Pro hledání ubytování v Rakousku zvolte nejprve záložku Hotely a poté zadejte bližší specifikaci. Systém ověřuje dostupnost vybraných kapacit online, v případě zájmu nám pošlete odkaz na ubytování. Popisy samotných ubytovacích kapacit jsou v němčině.

České a zahraniční CK:
Po obdržení poptávky CA ověří volnou kapacitu u pořádající CK, provede případně nezávaznou rezervaci a kontaktuje zákazníka (telefonicky, emailem, SMS, poštou). Je možné provést pouze jednu rezervaci na zákazníka u jedné CK. Pokud je zasláno více poptávek, označí klient své priority.

Při úspěšné rezervaci jsou zákazníkovi sděleny informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u CK z jakéhokoliv důvodu rezervovat, CA o tomto neprodleně informuje zákazníka telefonicky nebo elektronickou formou.

U neúspěšné rezervace poptávky dohodne CA se zákazníkem další postup.

Zájezdy na vyžádání / zpětné potvrzení – některé zájezdy/pobyty nelze rezervovat bez předchozího ověření u zahraničního partnera. V takovém případě je uzavřena smlouva o zájezdu „na vyžádání“ s tím, že CA je oprávněna v souladu s podmínkami CK požadovat zálohu až 100% z ceny zájezdu před samotnou rezervací. Pokud je rezervace ze strany CK potvrzena, stává se automaticky závaznou. Není-li potvrzena, vrací se složená záloha neodkladně v plné výši, pokud není dohodnuto jinak (např. výběr jiného pobytu).

Ubytovací portály

Další možnost jak si najít svůj preferovaný objekt. Můžete vyhledávat ze široké nabídky dalších kapacit pomocí vnořeného obsahu na našich stránkách, v dalších krocích může dojít k přesměrování přímo na stránky poskytovatele služby/partnera.

Popisy objektů jsou převážně v češtině (Booking, Interhome), u Hüttenpartner pak v němčině/angličtině. S cizojazyčnými texty u vybraného objektu Vám rádi pomůžeme.

Pozn. Upozorňujeme, že vyplněním kontaktních a dalších údajů v rámci rezervačního formuláře může dojít k pevné rezervaci pobytu, tedy ke vzniku přímého vztahu mezi Vámi a danou službou (bez naší spoluúčasti).

3. Závazná objednávka

České CK

Po odsouhlasení zákazníkem je zaslána smlouva o zájezdu včetně Všeobecných smluvních podmínek a dalších nezbytných dokumentů. Dokumenty jsou dodány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy (u zájezdů na last moment se však může jednat pouze o desítky minut). Zákazník zároveň od CA obdrží dobu platnosti rezervace zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy, doplatku či celé částky. Zákazník posílá podepsanou smlouvu zpět na CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro něj závazné. CA nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené zpožděním platby ze strany zákazníka (může dojít k vypršení platnosti rezervace). Doručením podepsané smlouvy o zájezdu e-mailem nebo poštou a připsáním úhrady zálohy/doplatku na konto CA/CK se považuje rezervace za závaznou.

Zakoupením konkrétního zájezdu zákazník souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami pořádající CK, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a jsou nadřazeny obchodním podmínkám CA.

Zákazník bere na vědomí, že ve výjimečných případech může dojít k situaci, kdy není zájezd ze strany CK přes provedenou rezervaci potvrzen. V takovém případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nevzniká tím však nárok na náhradu škody.

Ubytovací portály

Smluvní vztah vzniká přímo mezi Vámi a poskytovatelem služby.
S rezervací Vám pomůžeme. U některých objektů budete potřebovat kreditní kartu pro úspěšnou realizaci zaknihování.

Pro čerpání našich služeb či výhod je nutné dodržet správný postup (instrukce zasílány), aby mohl být prodej zaevidován přes naši agenturu.

Následující text popisuje obecný postup prodeje při nákupu přes české CK.

4. Platba

Rozpis plateb a bankovní detaily jsou vždy uvedeny na Smlouvě o zájezdu. Platí podmínky příslušné CK.
Zpravidla je vyžadována záloha ve výši 50% z celkové ceny při objednávce pobytu více než 30 dnů před odjezdem. Doplatek se hradí ve lhůtě min. 30 dnů před uskutečněním zájezdu. Zájezdy objednané v době kratší než 30 dnů před začátkem (typicky last minute) se hradí rovnou v plné výši.

Platbu lze provést bankovním převodem, složenkou či složením hotovosti v bance. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA nebo CK.

Placení zálohy i doplatku probíhá běžně na účet CA, pokud není uvedeno jinak. Zaplatit na účet přímo u pořádající CK lze po předchozí dohodě s CA, v té chvíli klient obdrží pokyny k dané platbě, které se mohou lišit od pokynů při platbě na účet CA (např. rozdílný variabilní symbol). Po obdržení platby a definitivě rezervace ze strany CK posílá CA potvrzení o přijaté platbě, které je informativního rázu. Upozorňujeme, že příkaz k úhradě není dokladem o provedené platbě.

V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající CK bez předchozí dohody, CA neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu.

5. Pokyny na cestu

Potřebné doklady, jako jsou cestovní pokyny, ubytovací vouchery, popř. letenky, víza atd. obdrží zákazník od CK přímo nebo prostřednictvím CA přibližně 7-10 dnů před odjezdem, v elektronické podobě či poštou. Při pozdějším termínu objednání služby je možné předání originálů dokladů až při odbavení na letišti či při nástupu do autobusu od pracovníka pořádající CK. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů/dokumentů ze strany CK. Pokud neobdržíte pokyny nejpozději 7 dnů před začátkem cesty, je třeba o této skutečnosti informovat CA.

6. Cestovní doklady

Platnost cestovního pasu by měla být ještě min. 6 měsíců po návratu z dovolené. Můžete tak předejít případným nepříjemnostem v některých zemích. Při cestách po EU je dostačující občanský průkaz. Také děti musí mít vlastní cestovní doklad.

7. Podmínky pro storno

Zákazník je oprávněn stornovat poptávaný zájezd až do okamžiku podpisu závazné smlouvy a složení zálohy – bez stornopoplatků.

Po potvrzení rezervace odesláním podepsané smlouvy o zájezdu či obdobné smlouvy je nutno plně akceptovat storno podmínky plynoucí ze všeobecných podmínek pořádající CK, které jsou nedílnou součástí smlouvy. CA sama o sobě nemá právo vyřizovat storno zájezdu, celá záležitost je neprodleně předána k vyřízení na CK.

8. Reklamace

CA není pořadatelem objednaného zájezdu, ze zákona tak nezodpovídá za služby poskytnuté cestovní kanceláří. Z toho důvodu tak ani nemůže vyřizovat reklamace jejím jménem. Klient však může reklamaci předat písemně CA, ta ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem CK.

Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu. Doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK či zástupcem hotelu (nespokojenost se službami by měla být řešena přímo na místě), fotodokumentaci a další podpůrné prostředky. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

9. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout poptávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, či pokud jsou klientovy údaje neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. CA má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá poptávky neúplné nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který neuhradil platbu po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu či objednávku v požadovaném termínu.